Меню розділу

Викладачу

Навчально-методичний кабінет

Методичний кабінет – консультаційний орган системи

методичної роботи  у коледжі та творча  майстерня педагога 

  

Систему освіти мають забезпечувати кадри,

здатні навчатися впродовж життя,

здатні до творчої праці, до професійного розвитку

Національна доктрина розвитку освіти

   Навчально-методична робота  в Ужгородському музичному фаховому коледжі імені Д.Є.Задора – це цілісна, заснована на досягненнях науки і передової педагогічної практики, система взаємопов`язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача, а в кінцевому рахунку – на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально-виховної роботи.

   Одним із завдань методичної роботи коледжу на сучасному етапі є активізація творчих здібностей педагогічних працівників музичного спрямування. Творчий характер закла­дений у самій суті професії викладача музики, але динамізм навчально-виховного процесу вимагає оптимального рішення в кожному конкретному випадку. До творчості спонукає викладача й сьогоднішній студент  -  розвинена й нестандартна осо­бистість, вимоглива до свого наставника. Отже, нині необхідно формувати тип викладача-новатора, справжнього фахівця.

  Характерною ознакою методичної роботи є її колективний досвід, колективний інтелект, який складається з індивідуально обдарованої творчої особистості провідних викладачів музичного мистецтва, які в свою чергу, черпають ідеї, досягнення в  джерелі колективного розуму та досвіду.

   Основними напрямами методичної роботи в коледжі є:

-     забезпечення всебічного методичного супроводу навчально-виховного процесу;

-     вивчення, узагальнення та впровадження в систему роботи викладачів інноваційних сучасних технологій, передового педагогічного досвіду;

-     спрямування навчально-виховної роботи на формування  у студентів навичок самостійної праці та свідомого ставлення до навчання, а також використання духовної сили національних традицій і загальнолюдських цінностей у вихованні та навчанні соціально адаптованого свідомого громадянина України;

-     забезпечення організації і проведення конференцій, педагогічних читань, методичних семінарів з актуальних проблем навчання та виховання особистості;

-     організація поновлення комплесів методичного забезпечення  навчальних предметів і дисциплін, усіх видів практик згідно зі стандартами  освіти;

-     систематичне вивчення стану викладання дисциплін, роботи циклових комісій;

-     сприяння створенню комплексу методичного забезпечення навчальних предметів і дисциплін молодими викладачами;

-     організація цілеспрямованої колективної роботи над проблемним питанням навчального року;

-     удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання студентської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки студентів на основі принципів гнучкості, доступності, прогностичності, ступеневого характеру вищої освіти;

-     накопичення та систематизація науково-методичних матеріалів, які друкуються в періодичній пресі, фахових виданнях та розробляються в навчальному закладі;

-     підготовка до атестації педагогічних працівників;

-     підтримка зв'язків із Закарпатськиим інститутом післядипломної педагогічнї освіти та методичним кабінетом мистецьких навчальних закладів управління культури Закарпатської облдержадміністрації.

   Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу інноваційними підходами до навчання, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Основними формами методичної роботи в коледжі є:

 • засідання педагогічної ради;
 • засідання методичної ради;
 • засідання  циклових комісій;
 • спільні засідання циклових комісій;
 • науково-практичні конференції;
 • методичні семінари;
 • методичні консультації;
 • майстер-класи;
 • тижні (декади)  циклових  комісій;
 • відкриті заняття; 
 • створення навчально-методичних матеріалів;
 • виставки педагогічних досягнень викладачів.